All Systems Operational
Administration
Operational
Hosting Services
Operational
Shopping
Operational
Shoptet API
Operational
Shoptet Pay
Operational
Support
Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Sep 25, 2023

No incidents reported today.

Sep 24, 2023

No incidents reported.

Sep 23, 2023

No incidents reported.

Sep 22, 2023

No incidents reported.

Sep 21, 2023
Resolved - The issue has been fixed and conversions are again being sent to Meta.

Problém byl opraven a konverze se již opět zasílají do Meta.

Sep 21, 09:08 CEST
Identified - Due to prevailing issues, we temporarily suspended sending of conversion data to Meta (Facebook) on Wednesday 20 at approx. 21:00. This is a preventive measure to protect the stability of our system. We are investigating the cause of the issues further to be able to fully resolve the situation.

Z důvodu přetrvávajících problémů jsme ve středu 20. září přibližně ve 21:00 dočasně pozastavili odesílání konverzních dat do služby Meta (Facebook). Jedná se o preventivní opatření na ochranu stability našeho systému. Příčinu problémů dále zkoumáme, abychom mohli situaci plně vyřešit.

Sep 20, 22:19 CEST
Sep 20, 2023
Resolved - On Wednesday 20th September the whole system was in degraded state between 21:01 and 21:59. The issue has been already fixed and all systems are fully operational. However we strongly recommend to double check your orders and other data that were created in that time. In case you'd encounter any irregularities, please contact us at info@shoptet.cz.

Ve středu 20. září mezi 21:01 a 21:59 byl celý náš systém ve stavu sníženého výkonu. Problém byl již opraven a všechny systémy jsou plně funkční. Důrazně však doporučujeme překontrolovat objednávky a další data, která byla v té době vytvořena. V případě, že narazíte na nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@shoptet.cz.

Sep 20, 21:00 CEST
Resolved - The issue has been fixed and conversions are again being sent to Meta.

Problém byl opraven a konverze se již opět zasílají do Meta.

Sep 20, 08:22 CEST
Identified - We temporarily suspended sending of conversion data to Meta (Facebook) after the data stopped being processed at approximately 8:30 on Tuesday 19 due to a yet unknown issue. We are investigating the cause of the issue further. This means that there won't be any conversion data available at your connected Meta accounts from 19/09, 8:30 onwards.

Dočasně jsme pozastavili odesílání konverzních dat do Meta (Facebook), a to poté, co se data přestala zpracovávat v úterý 19. září přibližně v 8:30 z důvodu dosud neznámé příčiny. Příčinu daného problému dále zkoumáme. Tedy od 19. 9. od 8:30 a dále nebudou ve vašich připojených účtech Meta k dispozici žádná konverzní data.

Sep 19, 15:25 CEST
Sep 19, 2023
Resolved - The issue has been fixed and all systems are fully operational. The main impact of the issue was between 11:30 and 14:15. We strongly recommend to double check your orders and other data that were created in that time. In case you'd encounter any irregularities, please contact us at info@shoptet.cz.

Problém byl odstraněn a všechny systémy jsou plně funkční. Hlavní dopad problému byl mezi 11:30 a 14:15. Důrazně doporučujeme překontrolovat objednávky a další data, která byla v této době vytvořena. V případě, že narazíte na nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@shoptet.cz.

Sep 19, 15:02 CEST
Monitoring - The situation has been stabilized and most systems should be working. However we are still working on fully resolving the issue.

Situace je stabilizovaná a většina systémů by měla fungovat. Na úplném vyřešení problému však stále pracujeme.

Sep 19, 14:18 CEST
Update - We are still working on fixing the issue together with our hosting provider. The issue has lead also to degraded performance of the whole platform, meaning the whole system can be very slow in handling requests.

Na řešení problému nadále pracujeme společně s naším poskytovatelem hostingu. Problém vedl také ke snížení výkonu celé platformy, což znamená, že celý systém může být velmi pomalý při zpracovávání požadavků.

Sep 19, 13:07 CEST
Identified - The cause of the issue has been identified and we are working on a fix.

Příčina problému byla zjištěna a pracujeme na opravě.

Sep 19, 12:25 CEST
Investigating - On some projects there are problems with creating orders or with order management in the administration. We are investigating the situation further.

Na některých projektech dochází k problémům s vytvořením objednávek případně se správou objednávek v administraci. Situaci dále prověřujeme.

Sep 19, 12:11 CEST
Sep 18, 2023

No incidents reported.

Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.

Sep 15, 2023

No incidents reported.

Sep 14, 2023
Resolved - A fix has been implemented and the issue has been resolved.

Byla nasazena oprava a problém je tak vyřešen.

Sep 14, 16:52 CEST
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Sep 14, 16:20 CEST
Identified - The situation has been stabilized. However some minor errors can still occur fro some requests. We are working on resolving the issue further.

Situace je stabilizovaná. Při některých požadavcích se však stále mohou vyskytovat drobné chyby. Na řešení problému nadále pracujeme.

Sep 14, 16:12 CEST
Update - The situation worsened and spread also to frontend part. We are working on the issue further.

Situace se zhoršila a rozšířila se i na frontendovou část. Na problému dále pracujeme.

Sep 14, 15:42 CEST
Investigating - We register partial unavailability of the administration part of e-shops. The frontend is not affected and customers should not be limited by the situation. We are working on a fix and we will inform you about the further progress.

Registrujeme částečnou nedostupnost administrátorské části e-shopů. Frontendu se situace netýká a zákazníky by tak situace neměla nijak omezovat. Pracujeme na opravě a o dalším postupu budeme informovat.

Sep 14, 15:33 CEST
Sep 13, 2023
Resolved - The issue has been resolved.

Problém byl vyřešen.

Sep 13, 10:20 CEST
Monitoring - The situation has been stabilized, and we are investigating the cause further.

Situace byla stabilizována a příčinu dále prošetřujeme.

Sep 13, 09:49 CEST
Investigating - Some e-shops might be temporarily unavailable due to a yet unknown issue. We are investigating the situation further.

Některé e-shopy mohou být dočasně nedostupné kvůli dosud neznámému problému. Situaci dále prověřujeme.

Sep 13, 09:45 CEST
Sep 12, 2023
Resolved - The issue has been fixed and trial registration is again available.

Problém byl odstraněn a vytváření zkušebních verzí je opět k dispozici.

Sep 12, 19:18 CEST
Investigating - We registered an issue with creation of trial versions of e-shops. We are investigating the issue further.

Registrujeme problém s vytvářením zkušebních verzí e-shopů. Situaci dále prošetřujeme.

Sep 12, 17:49 CEST
Sep 11, 2023

No incidents reported.